Til fagfolk

Neuroklinik er den ældste klinik i landet, som tilbyder specialiseret og intensiv træning af hjerneskadede. Vi arbejder ud fra Bobath-konceptet, hvor målet med behandlingen er at generhverve funktionelle motoriske færdigheder gennem intensiv genoptræning efter hjerneskade. Bobath-konceptet er en problemløsende tilgang til vurdering og behandling af mennesker med forstyrrelse af postural kontrol, problemer med bevægelse eller funktion som følge af en læsion i centralnervesystemet.

I Bobath-konceptet anerkendes det, at hjernen er plastisk og kan ændre sig, så hjerneskadede kan genlære tabte funktioner gennem intensiv træning af allerede beherskede bevægelser eller træning i at tilegne sig nye bevægelser.

I vores behandling og træning lægger vi stor vægt på kvalitet i behandlingen.


Hvad forstår vi ved kvalitet i træningen?

Høj kvalitet i træningen er lig med en forbedring i klientens kvalitative bevægemønstre. Behandlingen skal være specifik, præcis, målrettet og dermed optimere den enkeltes måde at bevæge sig på, så de derved opnår et realistisk opsat mål.

Vi arbejder med kvalitet, som en helhed af individuelle komponenter, der fremmer postural kontrol i bevægelsessekvenser, som forudsætning for at kunne udføre en aktivitet.


Hvordan opnår vi kvalitet i træningen?

Kvalitativ fysioterapeutisk behandling er efter vores opfattelse en optimering og effektivisering af bevægelse. Med udgangspunkt i dybdegående viden om centralnervesystemets opbygning og funktion har vi et godt udgangspunkt for at lave en grundig klinisk ræsonnering. Sammenholdt med vores ekspertise i analyse af normal/effektiv bevægelse og posturale kontrolmekanismer samt vores specifikke kendskab til neuro-muskulær aktivitet, har vi et endnu bedre udgangspunkt for at lave en grundig klinisk ræsonnering. Den kvalitative fysioterapeutiske behandling indebærer også, at vi kontinuerligt reflekterer over vores behandling.

Indenfor den neurologiske behandling er det vores opfattelse, at det er helt essentielt med et specifikt og grundigt kendskab til et effektivt bevægelsesmønster samt en specialiseret viden om de posturale kontrolmekanismer for at kunne arbejde kvalitativt. Dette gør sig gældende, ligegyldigt om nedsat udførelse og aktivitet skyldes smerte eller nedsat fyring til neurale netværk.

Vi arbejder på et strukturelt niveau for at fremme og optimere individuelle bevægelsessegmenter, for derefter at sætte det sammen i sekvenser, så klienten til sidst enten har forbedret eller opnået udførelsen i det fastsatte mål.

For at sikre den bedst mulige behandling for klienterne er det vigtigt, at der er en rød tråd i behandlingen. Hver gang vi påbegynder en behandling, fastlægger vi et konkret mål, hvorfra der fastsættes delmål. Vi har ugemål, og inden hver enkelt behandlingsseance sætter vi et mål med behandlingen, så vi kan forbedre klientens bevægemønster. Træningen er ikke en fastlagt og ufravigelig proces, men er derimod dynamisk og styres af den kliniske ræsonnering, som bunder i viden kombineret med erfaring.

I behandlingen af klienten er det vigtigt, at der sker en genindlæring af effektive bevægestrategier, så klienten derved forbedrer bevægeapparatets udførelse og aktivitet. Det er vigtigt at pointere i forbindelse med faciliteringen, at det ikke er fysioterapeuten, der bevæger klienten, men fysioterapeuten der påvirker klienten til at summere sin egen aktivitet i den rette synergi, således så bevægelserne bliver mere effektive. Du kan finde et eksempel på, hvordan vi arbejder på det strukturelle niveau her.


Hvordan sikrer vi kvalitet i træningen?

Måden hvorpå vi arbejder er forankret i viden, som er understøttet af evidensbaserede artikler. Det er essentielt for os at opretholde et højt kvalitetsmæssigt niveau, og derfor sørger vi for at være på forkant med den nyeste viden ved at opdatere os gennem artikler og bøger indenfor Bobath-feltet. Vi er blandt andet tilmeldt forskellige databaser, der er relevante for vores behandling, og vi deltager i relevante Bobath-kurser.

Vi sikrer kvaliteten i træningen og behandlingen gennem sammensætningen af et højt fagligt kvalificeret og kompetent fysioterapeutisk team, der hver for sig og sammen fagligt kan argumentere, rådgive og vejlede om, hvorfor vi gør, som vi gør. Til dagligt arbejder vi i ét stort åbent rum, så vi nemt kan sparre med hinanden. Det skal imidlertid nævnes, at der naturligvis er separate rum til behandling i de tilfælde, hvor en klients skade kræver det.

Nyt personale skal hurtigt introduceres til Bobath-konceptet. Vi ser fysioterapiuddannelsen som en grunduddannelse, og derfor er en yderligere specialisering i Bobath-konceptet central for fortsat at sikre en effektiv behandling af høj kvalitet.

* Resultater kan variere fra person til person, og resultater kan ikke garanteres, da de altid opnås individuelt.